Strona główna
opoka.photoopoka.org.pl
2017-11-29 14:04
AC / Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Pilne! Benedyktynki ze Staniątek proszą o pomoc

Klauzurowe Siostry Benedyktynki z podkrakowskich Staniątek napisały list w języku polskim, jak i w języku angielskim, z prośbą o pomoc. Publikujemy treść listu.

Autor/źródło: Joanna Adamik, www.flickr.com/photos/archidiecezjakrakowska

O potrzebie pomocy i rewitalizacji zabytkowych obiektów należących do klasztoru można przeczytać TUTAJ


Klauzurowe Siostry Benedyktynki z podkrakowskich Staniątek zwracają się z prośbą o pomoc. Oto treść ich listu.

List w języku polskim:

Drodzy Przyjaciele,

Od  sześciu lat, wraz z grupą przyjaciół i osób życzliwych, zajmujemy się programem rewitalizacji i rozbudowy Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach koło Niepołomic. Opactwo jest najstarszym klasztorem Benedyktynek w Polsce, fundowanym około 1210 roku, w ubiegłym roku obchodziłyśmy jubileusz 800-lecia.

OPACTWO

Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek stanowi swego rodzaju skarbiec narodowy, pełen bezcennych dóbr kultury – literatury, malarstwa i rzeźby oraz przedmiotów sakralnych. Opactwo staniąteckie, dzięki swej nieprzerwanej historii, zachowało bogaty zbiór zabytków: dokumentów, rękopisów, starodruków, muzykaliów oraz przedmiotów i szat liturgicznych, w przeciwieństwie do Opactwa w Tyńcu, które skasowane w XIX w. utraciło większość ze swoich dawnych zbiorów. Staniątki, unikając kasaty - dzięki prowadzonej wówczas na wysokim poziomie szkole - ocaliły szczęśliwie również część z tynieckich pamiątek, w tym unikalny siedemnastowieczny cykl obrazów przedstawiających sceny z życia króla Kazimierza Odnowiciela.

Obecnie klasztor posiada kilkanaście tysięcy woluminów, w większości nieskatalogowanych i nieprzebadanych – do dziś zachowały się w nim bezcenne zapisy kolęd i pieśni związanych z Bożym Narodzeniem, kancjonały, pieśni w dużej mierze pisane po polsku, z notacjami muzycznymi.

Benedyktyński kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha BM, pochodzący z XIII w. sam w sobie jest dziełem sztuki. Jest to wczesnogotycka budowla, jeden z najstarszych obiektów halowego systemu przestrzennego w Polsce, wzniesiony z cegły palcówki z kamiennymi detalami architektonicznymi. Przebudowy dokonywane w czasie ponad 800-letniej historii zespołu klasztornego pozwalają znaleźć w nim wiele wątków z różnych epok architektonicznych.

PROJEKT

W ramach starań o rewitalizację zabytkowych obiektów oraz mając na uwadze wysoką wartość zgromadzonego księgozbioru, przygotowano kompleksowy projekt p.t. „Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego”. Projekt zakłada rewaloryzację i adaptację zabytkowych obiektów na muzeum, bibliotekę i czytelnię. Pozwoli on na zabezpieczenie, konserwację oraz właściwe wyeksponowanie cennych zbiorów,  umożliwi prowadzenie badań naukowych i całościowe skatalogowanie archiwum.

Bardzo ważny jest również fakt, że realizacja opisanego wcześniej projektu pozwoliłoby na zapewnienie stałego, pewniejszego źródła utrzymania klasztoru. Obecnie podstawowym źródłem utrzymania klasztoru jest dochód ze sprzedaży uprawianych przez nas kwiatów i pomidorów, hodowanych ryb i wytwarzanych przetworów. Te źródła utrzymanie są jednak bardzo niepewne, z uwagi na ich sezonowy charakter.

W 2016 roku uzyskaliśmy ostateczne pozwolenie na budowę i pozwolenie konserwatorskie dla  zamierzenia i przystąpiliśmy do pozyskiwania środków na realizację inwestycji.

Dzięki staraniom grupy osób zaangażowanych w projekt, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 27 czerwca 2017 roku przyznał, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, dofinansowanie dla inwestycji w Staniątkach w wysokości 7 242 470,21 zł.

Kwota ta przyznana w ramach RPO WM stanowi 70% wartości inwestycji. Do uruchomienia tych funduszy i podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim niezbędne jest wykazanie wkładu własnego w wysokości minimum 30% kosztów, tj. 3 103 915,80 zł.

Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 roku przychylił się do naszej prośby i przedłużył termin wykazania środków wkładu własnego i podpisania umowy do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Na obecną chwilę Opactwo samo nie jest w stanie zgromadzić i wykazać takiej kwoty stąd powodzenie całego projektu zależy od woli oraz hojności Darczyńców.

Zwracamy się do Was, Drodzy Przyjaciele,  z serdeczną prośbą o rozważenie możliwości wsparcia  i pomocy w realizacji tego dzieła, które pozwoli na zabezpieczenie i ekspozycję unikatowych zbiorów z naszego Opactwa, stanowiących wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Podaję poniżej numer telefonu architekta, który jest naszym pełnomocnikiem w tej sprawie:  Pan Zbigniew Śnieżek – 0048 601 477 032. Mój numer telefonu: 0048 507 677 825.

Podaję także nasze konto bankowe:

PKO Bank Polski

I Oddział Kraków

49 1020 2892 0000 5802 0118 6170

Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek

32-005 Niepołomice, Staniątki 299

Swift Code - BPKOPLPW

Pozostając w nadziei na przychylne rozpatrzenie naszej prośby,

łączę wyrazy czci i szacunku z zapewnieniem serdecznej modlitwy.

m. Stefania Polkowska OSB


List w języku angielskim:

Dear Friends,

For six years, together with a group of friends and kindhearted people, we have been involved in the program of revitalization and expansion of the Abbey of Benedictine Nuns in Staniątki near Niepołomice. The Abbey is the oldest Benedictine Nuns monastery in Poland, founded around 1210;  last year it celebrated its 800th  anniversary.
 
ABBEY

The Benedictine Abbey of St Wojciech (Adalbert) is a kind of national treasure, full of priceless cultural goods: literature, paintings, sculptures and sacred items. Due to its uninterrupted history, the Staniątki Abbey has preserved a rich collection of historical works: documents, manuscripts, old prints, liturgical vestments and musical and liturgical items (unlike the Abbey in Tyniec which, dissolved in the 19th century,  lost most of its former collections). During that time the nuns run a school and, thanks to the high school-level education, Staniątki avoided the disestablishment saving in this way also some of Tyniec's memorabilia, including a unique seventeenth-century cycle of pictures depicting scenes from the life of the king Kazimierz Odnowiciel (Casimir the Renovator).

At the moment, the monastery has a dozen or so thousand volumes, mostly not cataloged  and uninvestigated, in which till today there are preserved priceless records of Christmas carols and songs, cantionals, songs mostly written in Polish, with music notations.

The Benedictine church of the Blessed Virgin Mary and St Wojciech Bishop and Martir, dating back to the 13th century, itself is a work of art. Due to its uninterrupted history, the Abbey of St Wojciech has preserved a rich collection of historical works: documents, manuscripts, old prints, musical and liturgical items and vestments. It is an early Gothic building, one of the oldest buildings in Poland with the indoor space system, built of finger bricks with stone architectural details. The reconstructions made during over the 800-year history of the monastery complex allow to find in it many threads from different architectural epochs.

PROJECT

As a part of the efforts to revitalize the historic buildings, and considering a high value of the collection, a comprehensive project named ‘VIRIDARIA HEREDITATIS BENEDICTINAE’ has been prepared. The project involves the restoration and adaptation of the historical objects to a museum, a library and a reading room. It will allow for protection, maintenance, and a proper display of the valuable collections. The project will also allow a  conduct of scientific researches and a comprehensive cataloging of archives.

Very important is also a fact, that the realization of the project described earlier would allow for a permanent, more reliable source of subsistence for the monastery. At present, the main source of the monastery's income is the income from the sale of our flowers and tomatoes, fish and processed products. These sources of livelihood are, however, very uncertain because of their seasonal nature.

In 2016 we obtained a final building permit and a conservation permit for the purpose and we proceeded to raising funds for the investment.

Thanks to the efforts of the group of people involved in the project, the Management Board of the Małopolskie Voivodeship, by the resolution of June 27th 2017, within the framework of the Regional Operational Program for the Małopolskie Voivodeship for the years 2014-2020, assigned to the project in Staniątki a subsidy for the investment in the amount of  7 242 470.21 PLN (about 1684 883,15 EUR).

The amount assigned under the Regional Operational Program for the Małopolskie Voivodeship consists 70% of the value of the investment. It is necessary to demonstrate the own contribution of at  least 30% of the costs, that  is  3 103 915.80 PLN, to start up these funds and sign the agreement with the Marshal Office.

The Management Board of the Małopolskie Voivodeship, at its meeting on July 25th  2017, agreed to our request and extended the deadline for the demonstration of our own contribution and signing the contract until December 29th 2017.

At the present moment the Abbey itself is unable to gather and show such a sum, so the success of the whole project depends on the will and generosity of the Donors.

We address you, Dear Friends, with our kind request to consider the opportunity of  your support and  help in the realization of this work, which will enable us to safeguard and display the unique collections of our Abbey that constitute a high class National Heritage.

I place below the telephone number of the architect, Mr Zbigniew Śnieżek, who is our attorney in this case: 0048 601 477 032. My phone number: 0048 507 677 825.

I also include our bank account details:
PKO Bank Polski
I Oddział Kraków
49 1020 2892 0000 5802 0118 6170
Opactwo św. Wojciecha SS. Benedyktynek
32-005 Niepołomice, Staniątki 299
Swift Code - BPKOPLPW

Hoping for the favorable consideration of our request, with the words of honor and respect I assure you of our cordial prayer.   
       
m. Stefania Polkowska  OSB

źródło: Joanna Adamik, Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Podziel się tym materiałem z innymi: